مقاله اصلاح نظام توزيع جهت پيشبرد اهداف طرح تحول اقتصادي

مقاله اصلاح نظام توزيع جهت پيشبرد اهداف طرح تحول اقتصادي

 مقاله اصلاح نظام توزيع جهت پيشبرد اهداف طرح تحول اقتصادي

اصلاح ساختار اقتصادي به منظور دستیابی به سیاست‌های کلی اصل 44 منجر به تدوين برنامه ای جامع براي اجراي اصلاحات اقتصادي بزرگ و ساماندهي توزيع منابع و در راس آن هدفمند كردن يارانه ها شد. بدین ترتیب با اجرای طرح تحول اقتصادی، وضعیت اقتصاد ایران از حرکتی بطئی و کند نجات یافته و شتابان به سوی قله‌های ترقی و پیشرفت گام برمی‌دارد.

در این مقاله در 10صفحه سعی شده است اثرات طرح تحول اقتصادی در سه مرحله مطرح گردد. در حقیقت این سه مرحله به عنوان نقشه راهی جهت دستیابی به وضعیت بهبود اقتصادی مطرح شده است.