معرفی تکنیک FMEA واهداف آن

معرفی تکنیک FMEA واهداف آن

معرفی تکنیک FMEA واهداف آن

مخفف کمات failure modes and effects analysis می باشد و معنی آن پیش بینی و تحلیل حالات خرابی و شکست می باشد. یعنی قبل از انجام هر کاری به حالات خرابی و مواردی که می تواند نتیجه مورد نظر را با شکست مواجه کنند، فکر کرده و نسبت به حل آنها اقدام شود. یعنی نوش دارو قبل از مرگ سهراب نه بعد از مرگ ... این تکنینک برای بعد از به وقوع پیوستن خرابی و مشکل نیست.

در این مقاله 3 صفحه word به معرفی تکنیک FMEA و کاربرد های وسیه و گسترده تکتیک فوق در در صنایع نظامی، هوافضا، هسته ای، پزشکی - دارویی و صنایع خودرو میپردازد

موارد مورد بحث شامل موارد زیر است

معرفی تکنیک FMEA واهداف آن

کاربرد FMEA

برنرخ خرابی محصولFMEA تاثیر 

مراحل تهیه FMEA

فواید اجرای FMEA

انواع FMEA