جزوه درس تئوري مدیریت پیشرفته

جزوه درس تئوري مدیریت پیشرفته

جزوه درس تئوري مدیریت پیشرفته

در این جزوه در 93 صفحه  pdf به بررسی نکات مهم درس تئوری مدیریت پیشرفته در 8 فصل میپردازد موارد مورد بررسی  شامل موارد زیر است :

در فصل اول درباره طبقه بندی تئوری مدیریت بحث میشود

در فصل دوم اهداف مشترک و وجوه افتراق سازمانها بررسی میشود

در فصل سوم سیستمهای عقلای و باز و بسته مورد بررسی قرار میگیرد

در فصل چهارم تا شششم  درباره رسمیت و حالتهای مختلف بحث و بررسی میشود

در فصل هفتم دیدگاههای کلاسیک نئوکلاسیک ومدرنیسم مورد بررسی قرار میگیرد

و جلسه هشتم به بررسی نگرش کلاسیکها، نگرش عقلایی ها، نگرش هاي طبیعی میپردازد